algemene voorwaarden


Wij zijn: Elke Fierens Fotografie, met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai-Waas, Meulhof 14 en ondernemingsnummer 0749.748.533.
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: 
elkefierensfotografie@hotmail.com

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.Fotograaf: Elke Fierens Fotografie.
2.Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via sociale media, ofwel via de website, ofwel via e-mail. 
3.Dienst: de diensten die wij, Elke Fierens Fotografie, leveren als Fotograaf.
4.Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. WER. 
5.Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze producten. 
6.Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Fotograaf.  
7.Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
8.Klant: De consument of ondernemer die een Overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de Algemene voorwaarden aanvaardt. 
9.Producten: 
    *Pakket Sky
    *Pakket Kenji
    *Pakket Baileys
    *Groepspakket
    *Fysieke producten
    *Verhuren kledij
    *Meeloopdagen en workshops
10.Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en know-how. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI van het WER.
11.Website: 
https://www.elkefierensfotografie.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Fotograaf, onze Diensten en Producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Ze bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen wij, als Fotograaf, en jou, als Klant, alsmede op al onze offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten, Diensten en Producten. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken en die afwijking is aanvaard door ons, Fotograaf.

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Op een Overeenkomst is de versie van toepassing die bestond ten tijde van het afsluiten van die Overeenkomst. 


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1.
 Wij, als Fotograaf, doen steeds een Aanbod via de Website, via e-mail, via offerte of sociale media. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief BTW. 

3.2. Alle aanbiedingen en offertes van Elke Fierens zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door jou, als Klant. Offertes blijven geldig tot x dagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling of orderbevestiging door jou, als Klant, is voor jou verbindend. De Overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.3. Wij, als Fotograaf, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. jouw aankoop doet, is het geldende Aanbod.
 
3.4. De Klant dient het Aanbod expliciet en Schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt het Aanbod als aanvaard beschouwd.

3.5. Wij, als Fotograaf, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.6. Wij, als Fotograaf, houden ons het recht voor een dienstverlening te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.Artikel 4 – Wijziging en annulatie

4.1.
Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming en Schriftelijk worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

4.2. Jij, als Klant, moet verhindering van een shoot zo spoedig mogelijk aan ons melden. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen wij, als Fotograaf, de shoot terugbetalen.

4.3. Jij, als Klant, kan evenwel eenmalig, tot 14 dagen voor de oorspronkelijke datum van de shoot, de shoot verzetten naar een andere datum.

4.4. Bij een no show zonder verwittiging ben jij, als Klant, het volledige bedrag van de shoot verschuldigd.

4.5. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de shoot en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Daarnaast rekenen wij, als Dienstverlener, een wachtvergoeding van €25,00 per uur aan.

4.6. Wij zelf moeten verhindering voor een shoot zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur uur op voorhand melden, behoudens overmacht of slechte weersomstandigheden. In geval van overmacht of slecht weer zullen wij, als Fotograaf, in samenspraak met jou, als Klant, een andere datum vastleggen.

4.7. Een Dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een Dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige Dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst. De betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde Diensten of Producten.
Artikel 6 – Vergoeding

6.1. Algemeen


6.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product. De prijzen staan steeds vermeld op onze Website of in onze offerte.

6.1.2. De prijs van de shoot omvat de prijs van het pakket en een bijkomende kilometervergoeding van €0,25/ km. Het aantal kilometers wordt op voorhand bekeken via Google Maps of Waze.

6.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten of Diensten. Eventuele bijkomende kosten (zoals bijbestellingen, maar ook noodzakelijke hogere kosten en/of meerwerk), zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

6.1.4. Indien geen vergoeding is overeengekomen is de door ons, als Fotograaf, gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekenen wij, als Fotograaf, een redelijke en billijke vergoeding aan voor het geleverde.

6.1.5. Indien de Klant niet tijdig de benodigde informatie verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zijn wij, als Fotograaf, gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen.

6.1.6. Vrij Werk is een overeenkomst tussen ons, als Fotograaf, en jij, als Klant, waarbij jij, als Klant, tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van ons, als Fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Wij, als Fotograaf, beslissen autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het Vrij Werk-statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een Overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. Wij, als Fotograaf, kunnen dit bv. beslissen indien wij de resultaten van die aard vinden dat zij als aanvulling van de portfolio kunnen dienen. 
In dit geval zijn de bepalingen van art. (IER) wel nog steeds integraal van toepassing.

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1. Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet via de Website zijn aangekocht, zullen wij, als Fotograaf, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In ieder geval kunnen onze Diensten pas doorgaan na de volledige betaling van de factuur.

6.2.2. Facturen dienen betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.
Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1.
 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten of Diensten online aankopen.

7.2. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke Producten (bv. fotografiehalster) te ontbinden. Wij, als Fotograaf, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

7.3. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail van de bestelling hebt/heeft ontvangen.  

7.4. Het herroepingsrecht geldt evenwel niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de Dienst, indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra wij, als Fotograaf, de Overeenkomst volledig hebben uitgevoerd. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1
. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Fotograaf, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet door jou, als Klant, worden verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de Overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Fotograaf. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant. 

8.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Fotograaf, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Fotograaf, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de Overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen, wij, als Fotograaf, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij, als Fotograaf, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel. 9 – Uitvoering van de overeenkomst

9.1.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bieden wij, als Fotograaf, de volgende Diensten aan:

    *Pakket sky:
        5 digitale foto’s
        Persoonlijke keuze galerij (via Pixieset)
        Mogelijkheid tot nabestellen
        Mogelijkheid om prints, canvas en andere fotoproducten na te bestellen
    *Pakket Kenji
        10 digitale foto’s
        Persoonlijke keuze galerij (via Pixieset)
        Mogelijkheid tot nabestellen
        Mogelijkheid om prints, canvas en andere fotoproducten na te bestellen
    *Pakket Baileys
        20 digitale foto’s
        Print pakketje van de foto’s
        Persoonlijke keuze galerij (via Pixieset)
        Mogelijkheid tot nabestellen
        Mogelijkheid om prints, canvas en andere fotoproducten na te bestellen
    *Groepspakketen
        Minimaal 5 deelnemers
        30 minuten per deelnemer
        3 foto’s inbegrepen per deelnemer
        Persoonlijke keuze galerij (via Pixieset)
        Mogelijkheid tot nabestellen
        Mogelijkheid om prints, canvas en andere fotoproducten na te bestellen
    *Verhuur kledij
    *Meeloopdagen en workshops
    *Fysieke producten (zoals handboeken, fotografie halster, …)
9.2. Wij, als Fotograaf, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en op 
onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van de
Klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant,
beoogde.

9.3. De opdracht wordt uitgevoerd in de door ons, als Fotograaf, gebruikelijk gehanteerde stijl. Wij hebben het recht om alles dat niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.4. Op de bestelde foto’s zal door de Fotograaf standaard slechts bepaalde nabewerking plaatsvinden, zijnde het aanpassen van bepaalde kleuren en contrasten en dit volgens de huisstijl en kennis van nabewerking volgens expertise en stijl van Elke Fierens Fotografie. Nabewerking hierbuiten (photoshop) is enkel mogelijk na overleg en wordt gefactureerd aan de prijs van € x/uur.

9.5. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Fotograaf, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

9.6. Jij, als Klant, dient foto’s te kiezen uit de keuzegalerij. Deze keuze is steeds finaal. Foto’s uit de keuzegalerij mogen met niemand gedeeld worden. Bij het selecteren in de keuzegalerij kan jij, als Klant, ook bijbestellen aan € x/ foto. Alle foto’s zullen in één keer worden afgeleverd. Jij, als Klant, ontvangt dus de foto’s van het pakket en de bijbestelling tesamen.

9.7. Alle foto’s worden afgeleverd op 2 formaten. Het kleine webformaat bevat een logo voor op social media. Het grote formaat bevat geen logo en is strikt voor privégebruik.

9.8. Indien jij, als Klant, de foto’s wenst te gebruiken voor commercieel gebruik, dien jij dit steeds, op voorhand, door te geven aan ons, als Fotograaf. Voor deze foto’s zullen wij, als Fotograaf, dan een andere offerte opstellen.

9.9. Wij, als Fotograaf, bieden cadeaubonnen aan. Deze hebben een geldigheidsduur van 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Artikel 10 – Betwistingen

10.1.
Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Fotograaf. Dit via het e-mailadres elkefierensfotografie@hotmail.com
 
10.2. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

10.3. Jij, als Klant, kunt er ook steeds voor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl

10.4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Algemeen

11.1.1. Wij, als Fotograaf, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Fotograaf, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Fotograaf is steeds beperkt door het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

11.1.2. Wij, als Fotograaf, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wij hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Fotograaf, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

11.1.3. Wij, als Fotograaf, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

11.1.4. Wij, als Fotograaf, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de Diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. 

11.1.5. Wij, als Fotograaf, zijn niet aansprakelijk voor schade die volgt uit het onjuist gebruik van onze Producten.

11.1.6. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. 

11.1.7. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Elke Fierens of van haar aangestelde.11.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

11.2.1.
Wij, als Fotograaf, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

11.2.2. Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Fotograaf, op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van jou, als Klant, niet aan ons bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

11.2.3. Ingeval van overmacht waardoor de opdracht niet (meer) te realiseren is, zijn wij, als Fotograaf, gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval ben jij, als Klant, gehouden om ons, als Fotograaf, te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

11.2.4. Onder ‘overmacht’ wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale
bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen,
stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, 
stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, 
machinebreuk en andere werkzaamheden storingen, stakingen, uitsluitingen, 
overheidsmaatregelen, pandemie, niet-leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat jij, als Klant, in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht niet kan eisen.

11.2.5. Bij verlet door pandemie zijn reeds gemaakte kosten overdraagbaar naar de nieuwe
datum, die jij, als Klant, vast dient te leggen. Indien de nieuwe datum in een ander jaar valt,
houden wij, als Fotograaf, ons het recht voor om de nog te presteren uren te indexeren aan
de nieuwe index. Hierdoor kan het zijn dat jij, als Klant, een indexering van ongeveer 3% zal
moeten ondergaan. Bij annulatie door pandemie worden alle reeds gemaakte kosten (intern
en extern) 100% doorgerekend.

11.4. Website
Wij, als Fotograaf, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Fotograaf, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen en dit conform de stand der technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
Wij, als Fotograaf, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming, andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 
Artikel 12 - Leveringstermijnen

12.1.
Voor goederen aangekocht via onze Website, voorzien wij, als Fotograaf, een leveringstermijn van x werkdagen. Jij, als Klant, ontvangt de keuze-galerij steeds binnen een week na de shoot. Na het doorgeven van de finale keuze, bezorgen wij, als Fotograaf, de fotoproducten binnen een termijn van 4 weken.

12.2. De leveringstermijn van prints en canvassen kan afwijken aangezien deze geleverd worden door een externe leverancier.

Artikel 13 - Intellectueel eigendomsrecht en publicatie

13.1.
Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website alsook alle in het kader van een opdracht ontwikkelde werken, eigendom zijn van ons, als Fotograaf, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

13.2. Wij, als Fotograaf, hebben het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van ons, als Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Wij hebben ook het recht om de werken te licentiëren aan derden ter promotie. Jij, als Klant, stemt in met dit gebruik. Wij, als Fotograaf, zorgen ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan jou, als Klant, voordat ze verschijnen op externe media.

13.3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van herkenbare afbeeldingen moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij ons, als Fotograaf, schriftelijk bekend worden gemaakt.

13.4. Wij, als Fotograaf, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. 

13.5. Beeldmateriaal gemaakt door Elke Fierens mag door jou, als Klant, gedeeld worden op sociale media. De foto’s mogen evenwel niet verder bewerkt worden met filters of door deze bij te snijden (met uitzondering van het verplichte bijsnijden op sociale media-websites). Jij, als Klant, dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale mediakanalen of elders op internet. Indien het logo van ons, als Fotograaf, weg zou vallen, zullen wij dit gratis aanpassen.

13.6. De foto’s uit de persoonlijke galerij mogen in geen geval met anderen gedeeld worden.

13.7. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Fotograaf, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan ons, als Fotograaf, is gemeld en wij hiervoor toestemming hebben gegeven.

13.8. Partijen kunnen steeds uitdrukkelijk afwijkende regelingen bepalen door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

13.9. Elk gebruik van een werk van ons, als Fotograaf, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op ons auteursrecht, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

13.10. Voor elke inbreuk op het auteursrecht van ons, als Fotograaf, wegens het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, wordt, afhankelijk van de soort inbreuk, een bedrag van x maal de licentievergoeding aangerekend die normaal verschuldigd zou zijn voor het betreffende onrechtmatige gebruik. Dit volledig in lijn met de door SOFAM bepaalde tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van ons, als Fotograaf.`

Artikel 15 – Gegevensverwerking 

15.1.
 Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze Website.  

15.2. In het kader van de Diensten die wij, als Fotograaf, verrichtten, verwerken wij als verantwoordelijke persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze Overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 16– Geheimhouding 

16.1. Wij, als Fotograaf, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de Dienst.

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, zoals bedrijfsgeheimen van ons, als Fotograaf, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder maar niet uitsluitend inzake prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

16.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

16.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

16.6. In geval van schending van dit artikel zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 17 – Algemeen 

17.1.
 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

17.2. Wanneer een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling en daardoor nietig zou zijn, blijven deze documenten voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

17.3.  Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een Overeenkomst en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.


Laatst gewijzigd op 31.08.2023